งานมอบทุนการศึกษา

Updated: 05/03/2018 20:04:34    View: 149


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คุณภควัต เกาก่อสกุล ประธานบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปี 3 ร่วมกับคุณกิตติศักดิ์ ทาทิพย์ 

ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามแต่ละสาขาวิชา

รวมถึงมีการออกบูธของบริษัทฯ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนี้

เพื่อแจกของรางวัลสำหรับการแข่งขันเก้าอี้ดนตรี และการเหยียบลูกโป่ง

รวมถึงการแจกของที่ระลึกยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง