ต้อนรับคณะสิงโต

Updated: 05/03/2018 21:01:39    View: 177


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะสิงโต

ได้ติดต่อขอเข้าพบคุณภควัต  เกาก่อสกุล ประธานบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด

เพื่อกล่าวคำอวยพรและมอบของที่ระลึก

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ตามวัฒนธรรมของชาวจีน

โอกาสเดียวกันนี้ทางคณะสิงโตได้ทำกาเชิดสิงโตไปรอบๆ บริเวณสถานที่ผลิตยาแห่งใหม่

ถือเป็นการเสริมสร้างสิริมงคล บารมี และความมั่นคงให้แก่ธุรกิจ

นอกจากนี้คุณภควัต เกาก่อสกุลได้ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารกับทีมคณะสิงโต

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น