329 กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดคนไทยเชื้อสายจีนยูนนาน ครั้งที่ 25

Updated: 03/04/2018 18:48:28    View: 77


บริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม

329 กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดคนไทยเชื่อสายจีนยูนนาน ครั้งที่ 25

และเข้าร่วมออกบูธในวันที่ 29 มีนาคม 2561

เพื่อแจกยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2,

ยานวดสมุนไพร ตราพนาไพล สูตร 2 และยาดมตราริชชี่

   

ด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและอบอ้าว

อาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดอาการวิงเวียน หน้ามืด หรืออาจเป็นลมได้

รวมถึงนักกีฬาบางท่านที่อาจได้รับบาดเจ็บอย่างเฉียบพลันหรือ

มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน

สามารถนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้เพื่อบรรเทาอาการต่างๆได้

 

นอกจากนี้ยังเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ข่วยส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทย

สำหรับบรรเทาอาการต่างๆใ ห้ผู้ใช้ได้ประจักษ์ถึง

คุณภาพและประสิทธิภาพของยาสมุนไพรไทย

งาน 329 กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดคนไทยเชื้อสายจีนยูนนาน

เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานที่จัดขึ้นทุกปี

  

หมุนเวียนกันไปตามจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานพักอาศัย

ซึ่งกีฬาที่แข่งขันมีหลายประเภท อาทิ ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน เปตอง เป็นต้น

เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อน, พี่และน้องคนไทยเชื้อสายจีนยูนนาน

ให้มีความแน่นแฟ้นและเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น

รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

โดยที่คุณภควัต เกาก่อสกุล ประธานบริษัท โพธิ์หยกสมุนไพร จำกัด

เป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีนยูนนาน แม้จะมิได้พักอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอด

 

แต่ท่านก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดและถิ่นกำเนินของตนเอง

จึงให้การสนับสนุนการจัดงาน 329 กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

ที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนชาวจีนยูนนานเสมอและตลอดมา

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนรุ่นหลังรู้จักกันมากขึ้นและห่างไกลจากยาเสพติด